Кристина Филиповска дипломира на Правниот Факултет „ Јустинијан Први“ во Скопје, Македонија во 2009 година, а правосудниот испит го полага во 2011 година. Г-ѓа Филиповска има повеќе од 6 години работно искуство во канцеларија „Гаврилоски & Партнерс“ во областа на надоместок на штети, осигурување и граѓански постапки.

Области на работење: граѓанско право со особен осврт во областа на надоместок на штети,  осигурување и граѓански постапки.