Александра Богданоски дипломира на Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, Македонија во 2009 година, а правосудниот испит го полага во 2011 година. Богданоски има работно искуство повеќе од две години во канцеларијата „Гаврилоски и Партнерс“ во областа на граѓанско право, со особен осврт на областа на надоместок на штети, осигурување, корпоративно право итн.

Области на работење: граѓанско право, со особен осврт на областа на надоместок на штети, осигурување, корпоративно право, итн.