skip to Main Content

Даниела Ивановска, дипломира на Правениот Факултет  „Јустинијан Први“ Скопје, Македонија во 2001 година, а правoсудниот испит го полага во 2005 година. Ивановска има 13 години работно искуство во областите на граѓанско право со особен осврт во областа на надомест на штети.

Области на работење: Над 13 години работно искуство во канцеларија „Гаврилоски & Партнерс“, во областите на граѓанско право со особен осврт во областа на надомест на штети, осигурување и граѓански постапки.

Емаил:daniela.ivanovska@gavriloski.com

Back To Top