Анѓа Мартиновска дипломира на Факултет за правни науки при Универзитетот ФОН, Скопје, Македонија  во 2008, а правосудниот испит го полага во 2013 година. Има работно искуство во областите на надомест на штета, наплата на долгови, спроведување на постапки за јавни набавки и работни односи. Во канцеларијата „Гаврилоски & Партнерс“ активно работи една година во областите на граѓанско право со особен осврт во областа на надоместок на штети.

Области на работење: граѓанско право со особен осврт во областа на надомест на штети.