skip to Main Content

Нашата Адвокатска канцеларија може да ви обезбеди правна поддршка во кој било чекор од постапката на извршување на Вашите парични и непарични побарувања.

Со цел да обезбедиме најефективна правна услуга, ние ќе ја оцениме солвентноста на должникот, постоењето на движен и недвижен имот, ќе иницираме можни времени мерки и ќе ја оцениме исплатливоста на извршувањето.

Back To Top