skip to Main Content

Марија Алтипармакова дипломира на Правниот Факултет „ Јустинијан Први“ во Скопје, Македонија во 2013 година, магистрира во 2015 година на истиот факултет а правосудниот испит го полага во 2017 година. Г-ца Алтипармакова се стекнува со асвокатска лиценца во 2018 година и има повеќегодишно работно искуство во канцеларија „Гаврилоски & Партнерс“ во областа на надоместок на штети, осигурување и парничење.

Области на работење: граѓанско право со особен осврт во областа на надоместок на штети, осигурување и граѓански постапки.

Back To Top