skip to Main Content

Марјан Андреев дипломира на Факултетот за Правни науки „Јустинијан Први“ во Скопје, Македонија, отсек новинарство,  во 2008 година. Правосудниот испит го полага во 2010 година и во истиот период станува член на Адвокатската комора. Г-дин Андреев има над 8 години професионално искуство во следните области: Граѓански постапки, Корпоративно и Комерцијално право, Кривично право, Недвижнини итн.

Области на работење:  Граѓански постапки, Корпоративно и Комерцијално право, Криминално право, Недвижнини итн.

Back To Top