skip to Main Content

Марјан Гаврилоски, е основач на „Гаврилоски & Партнерс“.  Дипломира во 1981 година на Факултетот за Правни науки „Јустинијан Први“ во Скопје, Македонија, а правосудиниот испит го полага во 1990 година.  Г-дин Гаврилоски, со своето големо искуство во областите на граѓанско и кривичното право е почитуван член во адвокатската заедница во Р. Македонија.

Области на работење:  Надомест на штета,  граѓанско и кривично право.

Back To Top