skip to Main Content

Нашата адвокатска канцеларија обезбедува целосна правна поддршка при надомест на штета од секаков вид, вклучувајќи но не ограничувајќи се на:

  • Реализација на побарувања во однос на лични повреди како и материјална штета настаната како последица на било каков вид на несреќи (автомобилски несреќи, автобуски несреќи, велосипедски несреќи итн.).
  • Советување поврзано со преговарање и пласирање на каков било вид осигурителни полиси
  • Реализација на регресни побарувања
  • Преговарање, вонсудско спогодување и намирување врз основа на согласноста на осигуреникот/оштетениот
  • Реализација на побарувања од каско и ЦМР осигурување
  • Реализација на штета од колективно осигурување
Back To Top