skip to Main Content

Никола Гаврилоски, дипломира на ФОН Универзитетот Скопје, Факултет за правни науки во 2017 година, а правoсудниот испит го полага во 2019 година. Г-дин Гаврилоски има работно искуство во адвокатската канцеларија „Гаврилоски и Партнери“ во областите на граѓанско право, деловно право и надомест на штета.

Области на работење : граѓанско право, деловно право, надомест на штета итн.

Back To Top