skip to Main Content

Зоја Андреев дипломира на Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, Македонија во 2006 година. Правосудниот испит го полага во 2009 година, а нотарскиот во 2012 година. Г-ѓа Андреев е специјализирана областите: Граѓански постапки, Работни односи, Надомест на штета итн.

Области на работење:  Граѓанско право, Работни односи, Oсигурување, итн.

Back To Top